Cập Nhật Tiến Độ Dự Án The Vesta Hà Đông Tháng 10 Năm 2017

Khu trường mầm non trong dự án The Vesta

Trường mầm non trong dự án The Vesta

Tòa V4 Tòa V5 The Vesta

Tòa V7 The Vesta